s_o

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny pod adresem budrent.olsztyn.pl jest prowadzony przez Budrent Joanna Nowak z siedzibą w Olsztynie przy ulicy kołobrzeskiej 42, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7393088425.

Sklep internetowy Budrent znajdujący się pod adresem budrent.olsztyn.pl służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów Budrent za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Warunki sprzedaży oraz asortyment prezentowany na stronach sklepu internetowego obowiązują wyłącznie dla transakcji realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wskazanych w jego treści pojęć:
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług Sklepu Internetowego, a w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem tego sklepu.
  Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
  Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta lub Klienta, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta/Konsumenta niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
  Towar – rzeczy, które można nabyć w sklepie.
  Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.
 7. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć́ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość́ Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

ZAMÓWIENIA:

13. Zamówienia w sklepie internetowym/platformie budrent.olsztyn.pl Kupujący może składać wyłącznie po uprzednim:

1) dokonaniu akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i polityki prywatności

Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia firma Budrent potwierdza kupującemu przyjęcie zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową na adres lub numer telefonu podany przez kupującego.

Sklep internetowy Budrent przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta oraz w dni robocze po godzinie 13-tej przyjmowane będą do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Ceny Towarów udostępnionych w Sklepie Internetowym podawane są w walucie polskiej i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto)

WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłaty za Towar można dokonać:

 • zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w sklepie Budrent w przypadku odbioru osobistego.

 

WARUNKI DOSTAWY

Zamówione drogą online towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez spedytora i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu reklamacji zobowiązany jest posiadać kurier spedytora), zawierający opis uszkodzenia.

26. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór zaś w przypadku przyjęcia towaru wraz z protokołem uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt do firmy Budrent w Olsztynie pod numerem tel. 661 24 24 18.

27. Koszt dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Kupującego pokrywa sprzedawca.

REKLAMACJE I ZWROTY

Po odbiorze towaru, Kupujący niezwłocznie go zbada, a w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności, ubytku lub uszkodzenia towaru zgłosi ten fakt Handlowcowi firmy Budrent w terminie do 7 dni od dnia odbioru Towaru pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

 1. Gwarancja na Towary udzielana jest przez producenta produktu, a wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji Klient może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.
 2. Firma Budrent ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dotyczących rękojmi.
 3. W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towarów, które objęte są rękojmią, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w formie pisemnej na adres siedziby firmy Budrent lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klient potwierdza uprawnienie do rękojmi za wady fizyczne i prawne przedstawiając dokument stanowiący o fakcie dokonania zakupu.
 5. Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar na adres siedziby Budrent po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym sposobu wysłania Towaru.
 6. Budrent ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji.
 7. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień przysługujących kupującym z tytułu rękojmi.

W przypadku zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie, prawidłowy Towar, jeśli jest to konieczne, zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego Spedytora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego/platformy a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

39. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego/platformy budrent.olsztyn.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

41. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.